S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Našli ste lepšiu cenu na inom
e-shope? 
Napíšte nám!


AKCIA HDN
September - December


Katalóg náradia

Cenník Náradie 2021.xlsxKatalóg príslušenstva

Cenník Príslušenstva 2021.xlsx

 

 


Informácie
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Objednávky

Kúpna zmluva sa realizuje na základe elektronickej objednávky kupujúceho v našom internetovom obchode. Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje o kupujúcom, aby mohla byť akceptovaná:
- názov a sídlo spoločnosti v súlade s obchodným, resp. živnostenským registrom, IČO, IČ DPH (ak sa jedná o právnickú osobu)
- meno a priezvisko, kompletnú adresu kupujúceho (ak ide o fyzickú osobu)
- kód produktu, t.j. jednoznačné určenie predmetu objednávky
- kontaktné údaje kupujúceho, t.j. tel. číslo a email
- spôsob platby
- presnú adresu doručenia tovaru


2. Elektronická komunikácia

Okamihom navštívenia nášho internetového obchodu, poprípade zaslaním emailu, sa začína naša vzájomná elektronická komunikácia a súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie od nás. Zároveň akceptujete, že všetky komunikačné nástroje (zmluvy, dohody, oznamy...), ktoré vám doručíme elektronicky, spĺňajú všetky požiadavky písomnej komunikácie.


3. Platobné podmienky

-na dobierku - pri zvolení tejto možnosti účtujeme poplatok 1,50 € (platba v hotovosti pri preberaní balíka, u kuriérskej služby možnosť platby platobnou kartou- ak o to kupujúci požiada vopred v objednávke!)

-platba prevdom vopred na účet

-platba platobnou kartou cez službu CardPay

-v hotovosti prípadne platobnou kartou pri osobnom prevzatí v jednej z našich predajní

(v závislosti od dohody)

 

Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodávané spolu s tovarom. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady prevezmete osobne spolu s tovarom.

4. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese obchod@mkb.sk. Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade že kupujúci zruší objednávku, neúčtujeme kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

5. Doprava tovaru a ceny

 

Dopravu zaisťuje predajca (to neplatí v prípade osobného odberu v Liptovskom Mikuláši), spôsob dopravy zodpovedá veľkosti dodávky (užívateľ si môže vybrať medzi rôznymi druhmi dopravy). 

6. Odstúpenie od zmluvy

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona c. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

Kupujúci je v zmysle § 12 ods. 5 citovaného zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku do 7 pracovných dní od prevzatia plnenia. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Podmienky odstúpenia od zmluvy: - musí byt uskutočnené písomnou formou - vyhotovením listiny, - musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho - musí byt vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a riziko kupujúceho.

 

Tovar zasielajte prosím späť:

- v pôvodnom nepoškodenom obale

- nepoužívaný

- nepoškodený

- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)

- spolu s dokladom o kúpe


Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa sa rozumie tovar zhotovený na základe jeho požiadavky s odlišnými parametrami (konfiguráciou), ako je ponúkaný tovar predávajúcim v základnom vyhotovení a výbave. Kupujúci ďalej berie na vedomie skutočnosť, že zmluvou uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku sa rozumie zmluva, pri ktorej nedošlo k osobnému kontaktu alebo jednaniu zmluvných strán alebo v súvislosti s jej uzatváraním. Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku hlavne v týchto prípadoch: 

- ak sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby a ak sa táto služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
- ak sa jedná o predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
- ak sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
- ak sa jedná o predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, vrátane poštovných nákladov (ak platil kupujúci). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho i s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito podmienkami súhlasí.

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predajca kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní.

V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť alebo vymeniť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený. Kupujúcemu je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 5% z kúpnej ceny tovaru, minimálne však 10 eur. V prípade, ak kupujúci požiada o výmenu za iný tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote, môže byť tento poplatok znížený až na hodnotu 5 eur.

Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

7. Cena

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

8. Reklamácie

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) zamietnutím reklamácie tovaru.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch bude kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené so servisným zásahom a opravou tovaru. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis nájdete v záručnom liste, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

9. Ostatné

 

Produkty, ktoré majú obmedzenú dobu minimálnej trvanlivosti zasielame s trvanlivosťou viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej expiračnej doby kontaktujeme kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielku odošleme iba s jeho súhlasom.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

 

NDY3M